21/12/2016

|| నీ నవ్వులకెలా తెలుసు – తెలుగు గజల్ ||


గులాబీలు  పూయించుట నీ సిగ్గులకెలా తెలుసు
మల్లెపూలు కురిపించుట నీ నవ్వులకెలా తెలుసు

నిశినెరుగని లోకాలకు దారులు వేస్తుంటాయి 
పున్నములను పండించుట నీ చూపులకెలా తెలుసు 

అమరత్వమునే కానుకనిచ్చిన చెలి నీవుకదా 
అమృతాన్ని అందించుట నీ పెదవులకెలా తెలుసు

చీకటిలో మగ్గుతున్న మదిని ఊరడిస్తావు
వెన్నెలలో తేలించుట నీ కన్నులకెలా తెలుసు  

నా జీవనగమనంలో సహచరివై “ నెలరాజా “ 
వసంతాల నడిపించుట నీ పదములకెలా తెలుసు   #శ్రీ 

No comments:

Post a Comment