09/12/2016

|| ఉంటుంది - తెలుగు గజల్ ||

తూర్పులో నిద్రించు సూర్యుడిని తొలిసంధ్య లేపుతూ ఉంటుంది 
రాతిరిని పాలించు చీకటికి వీడ్కోలు పలుకుతూ ఉంటుంది

రేపులుగు చల్లగా గీతికలు పాడడం అబ్బురం కాదులే
కౌముదుల జారేటి వెన్నెలను ఆర్తిగా తాగుతూ ఉంటుంది

తిమిరాల సేనపై వేటాడు గగనమే విరుచుకొని పడుతుంది    
పదునైన ఓ చంద్రహాసాన్ని గురిచూసి విసురుతూ ఉంటుంది 

సప్తాశ్వములపైన పయనించు కాలాన్ని అడ్డుతూ ఉంటుంది  
వేధించు తన్హాయి...రాత్రులను మెల్లగా కదుపుతూ ఉంటుంది

చెలి మందహాసాలు కరువైన వేళలో బాధతో  "నెలరాజ"
దుఖించు మదిలోన మరిగేటి కన్నీరు పొంగుతూ  ఉంటుంది 
                                                                              - శ్రీ 

No comments:

Post a Comment