20/02/2012

నీ అందంనీ అందం అద్భుతం...
కోటి దీపశిఖల కాంతులున్నాయి నీలో...
ఆ అందాన్ని వీక్షించే భాగ్యం నాకు కలిగించావు ఈ జన్మలో...

నీవు స్నానమాడే సమయంలో సబ్బు బుడగలపై మెరిసే నక్షత్రాలను చూసి 
ఆశ్చర్యపోకు సుమా.....
అవి నా వేయి కనులు తప్ప మరేమీ కావు......
అవి నా వేయి కనులు తప్ప మరేమీ కావు......

1 comment: