05/03/2012

మనో సాగరంలో తుఫాను
నా మనోసాగరంలో 
నీవు రేపిన అలజడి..
ఒక తుఫానుగా మారింది.
నీవు నిశ్చలమైన చెలియలికట్టవై....
నిన్ను తాకాలనుకొని, తాకలేకపోతున్న 
నా మనోసాగర తరంగాలను
పరిహసిస్తున్నావు.ఇది నీకు న్యాయమా?
ప్రతి క్షణం చేసే ప్రయత్నంలో 
ఎప్పటికైనా సఫలీకృతుడనౌతాను.
ఈ తుఫాను క్షణ క్షణానికీ 
మరింత  ఉధృతమౌతుంది.
కెరటాలు మరింత ఎగసి పడి
నిన్నో రోజు తప్పక తాకుతాయి.
తాకడమే కాదు ఆ కెరటాలు
నా ప్రేమ ప్రవాహంలో
నిన్నుముంచేస్తాయి.


ఆ ప్రేమ విద్యుద్ఘాతంతో 
నా ప్రేమ స్పర్శను గ్రహిస్తావ్.
నా ప్రేమను అంగీకరిస్తావ్.                                                  -----------@శ్రీ


No comments:

Post a Comment