07/09/2013

|| చిన్నబోయింది మబ్బులపానుపు ||చిన్నబోయింది మబ్బులపానుపు
చుక్కలతో రేరేడు పక్క ఎక్కలేదని 

చిన్నబోయింది మబ్బులపానుపు
వెన్నెల దుప్పట్లు పరచలేదని 

చిన్నబోయింది మబ్బులపానుపు
వెన్నెలకాంతలో(కాంతిలో) శశి మాయమయ్యాడని

చిన్నబోయింది మబ్బులపానుపు
చుక్కలతో శశి సరసాలుచూసి వెన్నెలమ్మ అలిగిందని.

చిన్నబోయింది మబ్బులపానుపు
వెన్నెలకాంతతో శశికాంతుని  సరసాలు లేవని.

చిన్నబోయింది మబ్బులపానుపు
తారాశాశాంకుల సరసాలకు వేదిక కాలేనందుకు

చిన్నబోయింది మబ్బులపానుపు
వెన్నెలదొరతో వ(వె)న్నెల దొరసాని నిశాయుద్ధం లేక

చిన్నబోయింది మబ్బులపానుపు
వెన్నెలమ్మ వన్నెల చిన్నెలు తనకు తళుకులద్దలేదని.

చిన్నబోయింది మబ్బుల పానుపు 
పరిచిన ఆకాశ సుమాలు...కౌముదీ సోముల క్రింద నలగలేదని.       ...@శ్రీ  

No comments:

Post a Comment