03/03/2012

నేను నువ్వైపోయిన నీకోసం
ఓ ప్రణయ పవనమా!
మధుర స్వప్నమా!
మౌన రాగమా!
మనోహర రూపమా!

నా తనువై...అణువణువై...
నా కణ కణాలలో
నేనే నువ్వై ,
నువ్వే నేనై...
నిండిపోతే ఎలా?
ఉండిపోతే ఎలా?

సిగ్గుతెరల మాటునుండి
బైటికి వచ్చి... 
నీ ప్రేమని ఒప్పుకొనేదెలా?
ఈ విరహ తిమిరం నుంచి...
నేను తప్పుకునేదెలా?

No comments:

Post a Comment