03/03/2012

ఋతు రాగం
వసంతంలో నీకు వినిపించే
కోకిల మధుర గానంలో....
గ్రీష్మంలో చురుక్కుమనిపించే
బాలభానుని తొలికిరణంలో...


వర్షఋతువులో  నిను తాకి 
ఆవిరయ్యే తొలకరి జల్లులో...
శరత్తులో నిన్ను చూసి 
పరవశించే పున్నమి వెన్నెలలో...
నీ కంటి కాంతులకు మెరిసే 
హేమంతపు హిమబిందువులలో...
శిశిరంలో నీకు వినిపించే
ఎండుటాకుల గలగలలో.....
నా ప్రేమ పలకరింపులుంటాయి  ప్రియా!
నా ప్రేమ  పలకరింపులుంటాయి ప్రియా!


No comments:

Post a Comment