03/03/2012

మానస వీణ

నా మానస వీణను నీ ప్రేమతో శృతి చేసావు...
అదే శృతిలో నాలో ప్రేమ రాగాలు పలికించావు..
నీ ప్రేమ సంగీతం వినిపించావు.

ఇంతలోనే ..
ఆ వీణ తీగల్ని నిర్దాక్షిణ్యంగా తెంపి,
ప్రేమ సరిగమలను అపస్వరాలుగా మార్చి...
వెళ్లి పోయావు....

నా మానసవీణ
మూగబోయింది..
ఆ అపస్వరాలను పలికించలేక.
మళ్ళీ ఆ వీణ ప్రేమసంగీతం పలికే దెపుడో???
మళ్ళీ ఆ వీణ ప్రేమసంగీతం పలికే దెపుడో ???

No comments:

Post a Comment