03/03/2012

నీ మనసున నా తలపులుప్రియా!
వసంతం వచ్చేసింది...
మదనుడు
తన శృంగార రథపు అశ్వాలను..
నీ జడకొరడాతో  అదిలిస్తూ తరలి వస్తున్నాడు.

చెరకు వింటిని ఎక్కుబెట్టి 
నన్నే లక్ష్యంగా చేసుకొని
కుసుమశరాలను
గురి తప్పకుండా
వదులుతున్నాడు.

అనుక్షణం నీ తలపులతో జీవించే 
నాతో వైరం ఎందుకని
ప్రశ్నించాను.

దూరంగా ఉన్న 
నీ మదిలోని 
నా వలపు తలపులే....
తన శరములని బదులిచ్చాడు.
నీ మదిలోని
నా వలపు తలపులే.....
తన శరములని బదులిచ్చాడు.

No comments:

Post a Comment