19/02/2012

కళ్ళుకళ్ళు  ఎందుకు ఎర్రబడినాయి? 
అని అడిగావు నువ్వు....
నీ అందమైన నీలి కురులలో చిక్కుకున్న 
నా కళ్ళకి  నీ చేతి దువ్వెనతో  గాయమైందని
నీకెలా తెలుస్తుంది ప్రియతమా?.....

3 comments: