21/07/2014

|| వానజల్లు గిల్లుతుంటే ||







మదనుడికి తోడైంది తొలకరి
తపించే తనువులను చినుకుశరాలతో వేటాడుతూ
మనలో సెగలను రగిలించేస్తూ



నీలో చోటు వెతుక్కుంటోంది ప్రతి చినుకు
నే తాకని స్థానంలో ముద్దాడాలని
నీ మేనిపై జారుతూ జలపాతాలను వెక్కిరించాలని.



చినుక్కీ పక్షపాతమే.
ఇద్దరం తడుస్తున్నా
నిన్నే ఎక్కువ తడిమే(పే)స్తోంది నన్నెగతాళి చేసేస్తూ



ఒక్క చినుకుని కూడా దూరనీయద్దు
ఈ తొలకరిలో కలిసి తడిసే మనమధ్య...


ధన్యమౌతోంది...రాలే ప్రతిచినుకు
మన వలపులజల్లులో తడిసాక
మన ప్రేమసాగరంలో మునిగి తేలాక.                      ...@శ్రీ

No comments:

Post a Comment